Novice - Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi


 

CERTIFIKAT ZAUPANJA VREDEN UPRAVNIK 202117.05.2021
 
Že tretje leto zapored smo ponosni prejemniki certifikata Zaupanja vreden upravnik. 

PONOVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA DIREKTORJA STANOVANJSKEGA PODJETJA ZAGORJE OB SAVI d.o.o.Zagorje ob Savi, 23.04.2021
 
 
Na podlagi 9. člena Akta o ustanovitvi družbe Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o. in sklepa št. 11/2021, z dne 14.04.2021, 
sprejetega na 7. redni seji Skupščine SPZ d.o.o., Skupščina družbe
   
p o n o v n o  r a z p i s u j e 
  
prosto delovno mesto DIREKTORJA DRUŽBE  s 4 letnim mandatom.   
 
Za prosto delovno mesto direktorja družbe lahko kandidira vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen osebe, ki : 
- je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno 
varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine za obdobje petih let od 
pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora 
- ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica in sicer dokler traja prepoved, 
- je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena 
na plačilo odškodnine upnikom v skladu z  določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski 
odgovornosti in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.   
 
Kandidati za prosto delovno mesto direktorja družbe morajo poleg zakonskih izpolnjevati še naslednje pogoje: 
- da ima najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe tehnične, ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri, 
- da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj in od tega najmanj 3 leta na vodilnih delovnih mestih.   
 
K prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti predlog programa in razvoja družbe za naslednje mandatno obdobje.   

Prijavo na razpis, skupaj z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev in predlogom razvoja družbe za 
mandatno obdobje, morajo kandidati poslati v zaprtih ovojnicah v 15-ih dneh po objavi v Uradnem listu RS 
in drugih sredstvih javnega obveščanja, dne 23.04.2021, na naslov:     

Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o. 
Cesta zmage 16b 
1410 ZAGORJE OB SAVI - z oznako "skupščina - za razpis".   
 
Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonitem roku. 
                                                                        
Skupščina Stanovanjskega podjetja                  
            Zagorje ob Savi d.o.o.

OBVESTILOZagorje ob Savi, 30.03.2021

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA DIREKTORJA STANOVANJSKEGA PODJETJA ZAGORJE OB SAVI d.o.o.                                                                                                                                                                                           Zagorje ob Savi 26.03.2021   
 

Na podlagi 9. člena Akta o ustanovitvi družbe Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o., Skupščina družbe    

r a z p i s u j e

prosto delovno mesto DIREKTORJA DRUŽBE  s 4 letnim mandatom.      
 
Za prosto delovno mesto direktorja družbe lahko kandidira vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen osebe, ki:  
- je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, 
zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine za obdobje petih let od pravnomočnosti 
sodbe in dve leti po prestani kazni zapora  
- ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica in sicer dokler traja prepoved,  
- je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena 
na plačilo odškodnine upnikom v skladu z  določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski 
odgovornosti in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.      
 
Kandidati za prosto delovno mesto direktorja družbe morajo poleg zakonskih izpolnjevati še naslednje pogoje:  
- da ima najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe tehnične, ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri,  
- da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj in od tega najmanj 3 leta na vodilnih delovnih mestih.      
 
K prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti predlog programa in razvoja družbe za naslednje mandatno obdobje.      

Prijavo na razpis, skupaj z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev in predlogom razvoja družbe za 
mandatno obdobje, morajo kandidati poslati v zaprtih ovojnicah v 15-ih dneh po objavi na spletnih straneh 
Stanovanjskega podjetja Zagorje ob Savi d.o.o. in Občine Zagorje ob Savi ter v Uradnem listu RS dne 26.03.2021 
na naslov:      

Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o.  
Cesta zmage 16b 
1410 ZAGORJE OB SAVI - z oznako "skupščina - za razpis".      
 
Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonitem roku.
 
Skupščina Stanovanjskega podjetja 
Zagorje ob Savi d.o.o.
 
 
 

OBVESTILO
CERTIFIKAT ZAUPANJA VREDEN UPRAVNIK 2020                                                                                                                                                                                                                                                    24.06.2020
Tudi v letošnjem letu smo ponosni prejemniki certifikata Zaupanja vreden upravnik. 
 

OBVESTILO
OBVESTILO
Obvestilo strankamobvestilo_strankam.jpg

Obvestilo in preventivaobvestilo_preventiva2.jpg

Pojdi na stran  1 [2] 3
 
 

Copyright © 2016 Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi. - Pravice pridržane.    


Izdelovanje strani: Tref d.o.o.