POVEZOVANJA ZA ZNANJE ŠENTGOTARD - Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi
 


katalog-javnega-znacaja.pngPOVEZOVANJA ZA ZNANJE ŠENTGOTARD 
 
 
 
 
Naziv operacije: POVEZOVANJE ZA ZNANJE ŠENTGOTARD
Nosilec operacije: Turistično društvo Šentgotard, Šentgotard 12, 1222 Trojane
Sodelujoči partnerji:
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi
Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi d.o.o., Cesta zmage 16b, 1410 Zagorje ob Savi
Projektno obdobje: 1. 5. 2019 – 30. 4. 2020
Vrednost operacije: 39.338,11
Vrednost sofinanciranja: EKSRP – 27.430,69
Opis  operacije: 

Turistično društvo Šentgotard je v sodelovanju z Občino Zagorje ob Savi in s Stanovanjskim podjetjem Zagorje ob Savi z operacijo Povezovanje za znanje Šentgotard uspešno kandidiralo na 3. javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020 in prejelo odločbo o sofinanciranju projekta z naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 27.430,69 EUR.

Operacija in partnerstvo sta se oblikovala z namenom, da se na območju delovanja Turističnega društva Šentgotard okrepi smisel za aktivno družbeno delovanje in se prebivalce spodbudi k dinamičnemu in učinkovitemu oblikovanju rešitev. Skozi nagovarjanje lokalno pomembnih vsebin želi operacija spodbuditi zanimanje okoliških prebivalcev za sodelovanje v procesu oblikovanja trajnostnih rešitev pri izpostavljenih problematikah in odkrivati potenciale, ki bi prispevali k razvoju društva, podeželja in h kvalitetnejšemu življenju podeželskega prebivalstva.

Ob prepoznavanju problematike vpliva sodobnega načina življenja na naše naravno in družbeno okolje, ob prepoznavanju posledic podnebnih sprememb in razlik v družbeni strukturi se operacija v veliki meri posveča okoljskim tematikam ter spodbuja vključevanje ranljivejših družbenih skupin v načrtovane aktivnosti.

Za izvedbo programov je nujen urejen in varen zaprt javni prostor, ki bi omogočil povezovanje posameznikov v skupnost skozi različne izobraževalne dogodke, kulturne prireditve, skozi delavnice, predavanja in podobno; prostor, ki bo privlačno stičišče najrazličnejših skupin in odpiral možnosti tudi za turistični razvoj. Takšen prostor v naselju Šentgotard že obstaja in je bil v preteklosti priljubljena točka zbliževanja, vendar zaradi dotrajanosti, le-ta ni več primeren za uporabo. Z namenom ureditve kvalitetnega javnega prostora za izvajanje dejavnosti, bo tako v okviru operacije sanirana in opremljena dotrajana dvorana Turističnega društva v Šentgotardu.

V prvem delu operacije bomo izvedli javno predstavitev operacije ter poizvedbo med okoliškimi prebivalci glede problematik v lokalnem okolju (v prvi vrsti vezane na področje okoljevarstva, kmetijstva in lokalne samooskrbe), ki jo bomo zaključili z glasovanjem o temah, ki prebivalce najbolj zanimajo in na podlagi rezultatov v drugem delu operacije organizirali predavanja, pogovorne večere oziroma delavnice. Poleti 2019 bo organiziran tudi izobraževalni izlet po zasavskih občinah. Namen izleta je udeležence seznaniti z nekaterimi dobrimi okoljskimi praksami v Zasavju, z naravnimi, kulturnimi in drugimi turističnimi znamenitostmi, z lokalnimi ponudniki ekoloških pridelkov in izdelkov ter jih spodbuditi k trajnostni lokalni oskrbi, s tem pa spodbujati lokalno podjetništvo in prispevati k razvoju širše zasavske regije, ob enem pa spoznavati druge skupnosti, s katerimi se društvo lahko poveže pri nagovarjanju skupnih problematik.

Konec leta se bo začela sanacija in ureditev dvorane TD Šentgotard (ureditev terase, menjava oken in vrat skladiščnega prostora, ureditev sten in stropa v dvorani, menjavo oken v dvorani, ureditev električne napeljave za novo razsvetljavo, grelna telesa in klimatsko napravo, ureditev nove energetsko varčne razsvetljave, druga manjša dela po projektantskem popisu ter namestitev klimatske naprave z dvema notranjima enotama, električna radiatorja ter rekuperator), v obnovljeno dvorano pa bomo namestili tudi projektor in platno ter komplete otroške vrtne garniture.

Drugi del operacije bo pretežno potekal v obnovljeni dvorani, v kateri bodo organizirane delavnice ter predavanja. Organizirali bomo predavanje na temo vpliva podnebnih sprememb ter kmetijske dejavnosti na čebele ter predavanje na temo učinkovite rabe energije in pomena energetske obnove stavb, ostala predavanja pa bodo organizirana naknadno glede na rezultate poizvedbe in glasovanja. Na delavnici bomo iz odpadne embalaže (plastenk in tetrapakov) izdelovali okrasne lončke za rože in ptičje krmilnice (po želji obiskovalcev pa tudi druge izdelke).

Skozi načrtovane aktivnosti želimo potrebo po druženju združiti z aktivnim in odgovornim delovanjem, ki bo trajnostno prispevalo h krepitvi pozitivne radovednosti, želje po spoznavanju, k zaupanju, enakopravnosti, k inovativnosti in k medgeneracijski solidarnosti, hkrati pa bo doprineslo k dvigu kvalitete našega življenja in k ozaveščanju pomena zdravega in čistega okolja. Z ureditvijo skupnega prostora pa želimo omogočiti organizacijo in izvajanje različnih dogodkov tudi v prihodnje. Prostor in uporaba nove opreme bo različnim zainteresiranim akterjem na voljo še najmanj pet let po koncu operacije, za izvedbo delavnic in drugih aktivnosti, pa bo omogočena tudi brezplačna izposoja otroške garniture. Z delavnicami in predavanji želimo nadaljevati v prihodnje, saj predstavljajo pomemben element v krepitvi in razvoju podeželske skupnosti in njenih potencialov.

Cilji operacije:

Namen operacije je vzpostavitev prostora, ki bo postal priljubljeno stičišče različnih generacij in skupin. Skozi načrtovane aktivnosti, ki bodo vključevale izobraževanje o lokalno pomembnih vsebinah, želimo spodbuditi klimo, ki bo doprinesla k aktivnejšemu vključevanju posameznikov v izvajanje nadaljnjih dejavnosti, predvsem tistih, ki bodo rezultirale tudi v krepitvi okoljskih vrednot, okolju prijaznega vedenja, socialne enakosti in medsebojne pomoči.

Operativni cilji operacije:
- izvedba gradbeno obrtniških del;
- nakup opreme (projektor in platno, otroška vrtna garnitura);
- izvedba poizvedbe z vprašalnikom med lokalnim prebivalstvom o njihovih potrebah in željah ter izdelan seznam lokalno pomembnih problematik oziroma vsebin;
- izvedba izobraževalnega izleta po Zasavju s ciljem spoznavanja drugih zasavskih podeželskih skupnosti ob načrtovanih dejavnostih, spoznavanja dobrih okoljskih praks ter lokalnih ponudnikov ekoloških pridelkov in izdelkov ter spodbujanja lokalnega podjetništva in lokalne samooskrbe;
- izvedba petih dogodkov na temo okoljevarstva, kmetijstva in lokalne samooskrbe (delavnic, predavanj oziroma pogovornih večerov), na katerih bo skupno najmanj 70 udeležencev, od tega se jih bo več kot polovica uvrščala med ranljive skupine.

Pričakovani rezultati operacije:

Z izvedbo operacije in aktivnosti v okviru operacije pričakujemo naslednje učinke:
- sanirana in opremljena dvorana, ki bo postala primeren prostor za izvedbo številnih aktivnosti med operacijo in po njej;
- izdelan seznam lokalno pomembnih vsebin, ki ga bomo dobili s poizvedbo med lokalnimi prebivalci:
- nižja poraba energije za ogrevanje;
- spoznavanje z drugimi skupnostmi po Zasavju v okviru organiziranega izobraževalnega izleta (najmanj 25 udeležencev);
- izvedena najmanj ena delavnica, na kateri pričakujemo najmanj 20 udeležencev (predvsem otrok, mladih in žensk);
- izvedena najmanj tri predavanja oziroma pogovorni večeri z lokalno-globalno pomembnimi vsebinami, na katerih pričakujemo skupno najmanj 45 udeležencev.

Z zaključkom operacije pričakujemo oživitev vaškega jedra v Šentgotardu, kjer se nahajajo prostori Turističnega društva Šentgotard, ki bo posledica obnovitve skupnih prostorov ter aktivnosti, ki jih načrtujemo. Pričakujemo, da se bo med okoliškimi prebivalci okrepilo zanimanje za sodelovanje pri skupnih dejavnostih, da bomo k sodelovanju spodbudili tudi mlade, ki sicer izkazujejo manj interesa  za takšne dejavnosti ter da se bo med prebivalci razširilo in poglobilo razumevanje o lokalno pomembnih vsebinah ter okoljskih temah.

Aktivnosti operacije:
- javna predstavitev operacije
- izvedba poizvedbe z vprašalnikom ( med lokalnim prebivalstvom o njihovih potrebah in željah ter izdelan seznam lokalno pomembnih problematik oziroma vsebin)
- izobraževalni izlet po Zasavju
- GOI dela, prenova dvorane v Šentgotardu
- nakup projektorja, platna in otroške vrtne garniture
- izvedba delavnice ponovne uporabe odpadne embalaže 
- izvedba  pogovornega večera na temo vpliva podnebnih sprememb in kmetijske dejavnosti na čebele  
- izvedba predavanja na temo učinkovite rabe energije in pomena energetske obnove stavb
- izvedba dveh predavanj oziroma delavnic glede na rezultate poizvedbe 

 
 

Copyright © 2016 Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi - Pravice pridržane.    


Izdelovanje strani: Tref d.o.o.