Novice - Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi
 


katalog-javnega-znacaja.pngProsto delovno mesto - upravnik nepremičninZagorje ob Savi, 02.12.2022
 
 
Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi d.o.o išče upravnika nepremičnin. Več o objavi prostega delovnega mesta najdete na spodnji povezavi: 
 

CERTIFIKAT ZAUPANJA VREDEN UPRAVNIK 2022Zagorje ob Savi, 11.05.2022

OBJAVA RAZPISA ZA PROSTO DELOVNO MESTO DIREKTORJA STANOVANJSKEGA PODJETJA ZAGORJE OB SAVI d.o.o.Zagorje ob Savi, 08.04.2022
 
Na podlagi 9. člena Akta o ustanovitvi družbe Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o. 
Skupščina družbe SP Zagorje ob Savi, d.o.o.   

r a z p i s u j e   
 
prosto delovno mesto DIREKTORJA DRUŽBE  s 4 letnim mandatom.   
 
Za prosto delovno mesto direktorja družbe lahko kandidira vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen osebe, ki : 
-  je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine za obdobje petih let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora 
-  ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica in sicer dokler traja prepoved, 
-  je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z  določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.   
 
Kandidati za prosto delovno mesto direktorja družbe morajo poleg zakonskih izpolnjevati še naslednje pogoje: 
- da ima najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe tehnične, ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri, 
- da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj in od tega najmanj 3 leta na vodilnih delovnih mestih.  
 
K prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti predlog programa in razvoja družbe za naslednje mandatno obdobje.   

Prijavo na razpis, skupaj z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev in predlogom razvoja družbe za mandatno obdobje, morajo kandidati poslati v zaprtih ovojnicah v 15-ih dneh po objavi v Uradnem listu RS in drugih sredstvih javnega obveščanja na naslov:     
Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o. 
Cesta zmage 16b 
1410 ZAGORJE OB SAVIz oznako "skupščina - za razpis".   

Datum objave razpisa: 08.04.2022   
 
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.    
                                                                      
 
Skupščina Stanovanjskega podjetja 
Zagorje ob Savi d.o.o.
STALIŠČE MINISTRSTVA ZA INFRASTRUKTURO GLEDE GOSPODINJSKEGA ODJEMA ENERGENTOVZagorje ob Savi, 25.01.2022
 
 
 
  

OBVESTILO - URNIK POSLOVANJAZagorje ob Savi, 22.12.2021

OBVESTILO - IZDAJA POLOŽNIC ZA MESEC 11/2021Zagorje ob Savi, 18.11.2021

Spoštovane stranke!
 
Obveščamo vas, da bo v mesecu novembru 2021 prišlo do kasnejše izdaje naših mesečnih položnic, ker s strani elektro distributerja še nismo prejeli mesečnega obračuna za eletrično energijo skupnih delov objektov. 

Prosimo in se vam zahvaljujemo za razumevanje!

Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi d.o.o.
OBVESTILO - IZPONJEVANJE PCT POGOJAZagorje ob Savi, 14.09.2021

OBVESTILO - ZAMENJAVA DELILNIKOV PORABE TOPLOTEZagorje ob Savi, 18. 6. 2021

ČASNIK FINANCE - NEPREMIČNINE IN GRADBENIŠTVOZagorje ob Savi, 25.05.2021


V primeru stečajnega postopka ljubljanskega podjetja za upravljanje Mastra, etažne lastnike najbolj skrbi kaj se bo zgodilo z njihovimi sredstvi rezervnega 
sklada. Več o tej temi si lahko preberete v današnji izdaji časnika Finance, v kateri Boštjan Udovič, direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri 
GZS predstavi novosti tega področja, ki se uvajajo s spremembami stanovanjskega zakona in podrobneje pojasnjuje kriterije za pridobitev certifikata 
Zaupanja vreden upravnik, katerega prejemnik je tudi naše podjetje.   

Članek je dostopen na spletni povezavi:   
 

Pojdi na stran  [1] 2 3
 
 

Copyright © 2016 Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi - Pravice pridržane.    


Izdelovanje strani: Tref d.o.o.